Ung och bra betyg? Chansen är stor att du flyttar till en storstad

En tendens som länge har diskuterats bland politiker, företagare och andra makthavare runt om i landet är den att ungdomar med höga skolbetyg oftare än sina jämnåriga flyttar till ett storstadsområde. Det är information som varit relevant för många olika parter. Dels är det givetvis av intresse för föräldrar, lärare och inte minst ungdomarna själva, vars liv direkt påverkas av olika faktorer som har med beslutet att flytta att göra. Som ung student är chansen liten att du väljer att stanna kvar i en småstad om din umgängeskrets väljer att lämna. Det är också av intresse för lokalpolitiker, som ofta har avfolkningen av glesbygd och mindre orter som en av de högsta punkterna på dagordningen. För många mindre städer och samhällen är flykten av unga en dödsstöt för hela bygden och att hitta lösningen på problemet prioriteras vanligtvis högt. Ett steg på vägen är att identifiera orsaker till att ungdomar väljer att söka sin lycka i storstaden för att sedan se vad som krävs för att lösa dem.

 

Att det är ungdomar med höga betyg som väljer att lämna livet på landet är ingen oväsentlig detalj av flera anledningar. För det första är det ofta de högpresterande ungdomarna i skolan som sedan går vidare till att skolas in i politiken eller det lokala näringslivet. Med en brist på ledare och kompetens ökar risken att framtida generationer också väljer att lämna staden. För det andra riskerar staden att drabbas av negativa attityder, där avsaknaden av en framtidstro står i centrum. Många ungdomar i mindre städer känner att framtiden ligger någon annanstans i takt med att fritidsgårdar läggs ner och jobben minskar. I kontrast till det gör centraliseringen att jobben flyttar till storstadsområden istället – främst Stockholm, Göteborg och Malmö – vilket skapar ringar på vattnet som ytterligare påskyndar urbaniseringen.

 

Som ansvarig är det alltför lätt att bemöta problemet med handfallenhet istället för handlingskraft, men det finns sätt att belysa situationen och göra något åt den. Genom att göra människor uppmärksamma på tendenser och mönster skapar man också en medvetenhet som gör att förutsättningar skapas för att kunna bromsa negativa trender. Att nå ut med information till samtliga berörda är ett stort projekt, som kan underlättas genom att skapa ett event. Ett bra verktyg för att fixa ett lyckat event är Eventlogic. På så sätt kan man lättare styra flödet av relevant information och se till att människor får ta del av den utan att den förvanskas av andrahandskällor.

Avfolkning 2

 

Taggar: , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Storstäder