Vad betyder urbanisering?

Ordet urbanisering kommer ifrån latinets ””urbs””, vilket betyder stad. Kort sagt är urbanisering när folk flyttar från landsbygden in till staden. Det motsatta kallas för ruralisering. När man pratar i urbanisering i statistik brukar man referera till urbanisering som det procenttal som bor i städer. Hur definierar man då en stad? Bland annat FN har rekommenderat att man definierar ett stadsområde med över 20 000 invånare som en stad. Det är betydligt vanligare med urbanisering än ruralisering och det betyder att människor kommer närmare varandra. Det skapar en viss problematik och många länder klarar inte av den stora mängd av människor som söker jobb och bostad.

Evening cityscape

Fördelar och anledningar

Urbanisering har också många fördelar. Det är exempelvis enklare att få tag i en bra tandläkare Stockholm än det är på landsbygden. Utbudet är större i storstäderna och det finns också fler arbetsmöjligheter. Urbanisering blir ett alltmer vanligt och den problematik som man upplevde förr är på de flesta platser inte längre närvarande. Förr innebar det en hälsorisk att flytta in till städer. På 1700-talet fanns det exempelvis dåliga hygieniska förhållanden och det var först när en ökad kunskap kunde lösa dessa problem som städer blev bra platser att bo och vistas på. Vad finns det för andra anledningar till att folk flyttar till storstäder? En bidragande faktor är bland annat jordbruksmaskiner som numera kan sköta flera människors arbete. Det betyder att många istället letar sig till städer i hopp om att få flera arbetsmöjligheter och en inkomst. När alltför många samlas och jobben är få kan dock problem uppstå.

Problematik med urbanisering

I stora delar av Afrika ser man en stor urbanisering som städerna inte klarar av. Hundratals av människor söker samma arbete och stadsplaneringen är inte gjord för att hantera det stora antalet invånare. Det leder bland annat till trafikstockningar och hemlöshet då bostäderna inte räcker till. Problematiken med urbanisering märks främst i utvecklingsländer som Indien, Bangladesh och flertalet länder i Afrika. Hur ser då framtiden ut för städerna? Några tror att städer kommer kollapsa på grund av trycket medan andra tror att vi alla i framtiden kommer bo i städer som försörjs av naturbruk på landsbygden. Människor brukar oftast röra sig till områden där man inte är utsatt för naturens påverkan i lika stor grad och städer erbjuder möjligheten att inte påverkas lika mycket av naturens krafter. Om staden blir utsatt för detta kan dock anarki utbryta. Ett modernt exempel på detta var när Orkanen Katrina drog fram över New Orleans.